Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Apariții editoriale

Teatru popular. Selecție, îngrijirea textelor, prefață, note, surse bibliografice și glosar: Iulian Filip. Chișinău: Polisalm, 2023. 324 p. ISBN 978-9975-3643-9-3 „Se face caz de Mutul – personaj enigmatic/pitoresc (?) din ceata Călușarilor. Iar la nuntă, în poarta ogrăzii casei cu fată de măritat – un mut, Mirele, iar în pragul casei – o mută, Mireasa. Două personaje mute… Și toți nuntașii din ogradă așteaptă scena vânătorii – spusă! Actorul prolog e conăcarul, iar conăcăria e prologul în acest amfiteatru, flancat de cele două scene, în care cele două personaje frumoase – Mirele/Împărat/Vânător și Mireasa/Prada/Căprioara/Floarea – ascultă, împreună cu părinții Miresei și cu nuntașii, poezia Vânătorii, metafora întâlnirii tinerilor însurăței, a tinerilor întemeietori.” (Iulian Filip)
Constantin Negruzzi. Proza romantică. Negru pe alb. Selecție și prefață: Margareta Curtescu Chișinău: Știința, 2023. 188 p. ISBN 978-9975-85-408-5 Scriitor de atitudine, traducător laborios, poet, dramaturg, folclorist și publicist polemic, Constantin Negruzzi este, întâi de toate, un prozator talentat și original, autor al primelor schițe și nuvele romanești. Critica literară îi recunoaște unanim meritul de a fi întemeiat narațiunea artistică națională, revenindu-i întâietatea și în promovarea discursului epistolar în proză. Mai mult chiar, Negruzzi poate fi considerat primul nostru prozator, autor de texte artistice, fie ficțiuni pure, proze romantice și istorii romanțioase, fie descrieri documentare, reflecții asupra trecutului și asupra existenței umane. Maestru al cuvântului, de la care a învățat toată proza românească ulterioară. În Negru pe alb, prozatorul optează pentru scrisul dezinvolt și pentru o abordare francă a subiectelor. Disertațiile pe diverse teme reunesc narațiunea captivantă și descrierea sobră, reflecția fugară și secvența reportericească, evocarea istorică și tabloul inspirat din prezentul imediat, inflexiunea didactico-moralizatoare și scena hilară – toate potențate de umor, ironie, parodie, ludic sau de citat și notă livrescă. Nu este doar scriitorul, ci și omul de cultură care a stat la baza edificării patrimoniului nostru spiritual astăzi operele sale literare fiind citite și citate de școală și universitate, de mediul literar și artistic. Ciclurile de proze: Amintiri de junețe, Fragmente istorice și Negru pe alb (scrisori la un prieten) sunt paradigmatice pentru oricine se interesează de istoria literaturii române în textele sale exponențiale. Volumul selectează câteva dintre prozele de referință ale lui Negruzzi, precum și, integral, ciclul Negru pe alb. Cartea e însoțită de o prefață semnată de Margareta Curtescu, doctor în filologie și este adresată profesorilor, studenților, elevilor, precum și tuturor cititorilor de proză scurtă.
Tatiana POTÎNG. Tradiții cu tabu. Chișinău: Polisalm, 2023. 135 p. ISBN 978-9975-3643-4-8 „Din cele mai vechi timpuri interdicțiile au îndeplinit rolul demarcator între regimuri/lumi antitetice: primejdios/inofensiv, permis/nepermis, sacru/profan, fast/nefast. Transgresiunea acestor limite atrăgea după sine efecte devastatoare, atât asupra individului, cât și a comunității din care acesta făcea parte. Prin această cercetare mi-am propus o abordare sintetică a sistemului de interdicții din spațiul cultural românesc, reevaluând, din perspectiva modernității, credințele, ritualurile și superstițiile prohibitive, care funcționau ca repere valorice perene ale spiritualității țăranului român” (Tatiana Potîng).
CARUNTU-CARAMAN, Livia. Englezismele în mass-media: adaptare și funcționalitate. Chișinău: Taicom, 2023, 233p. 978-9975-58-295-7. În monografia Englezismele în mass-media: adaptare și funcționalitate s-a efectuat o analiză lingvistică complexă a unităților lexicale de origine engleză apărute în presa scrisă, reliefându-se mai multe aspecte importante: pătrunderea, adaptarea și funcționarea englezismelor în limba română. Corpusul materialului faptic (aproximativ 1800 de englezisme), sistematizat în anexă, este constituit din perspectivă diacronică (periodizarea pătrunderii englezismelor în limba română și consemnarea lor în actele normative) și sincronică (segmentul actual).
DRUȚĂ, Inga, VIERU, Lidia, VLAS, Mariana. Dicționar poliglot de branding (coord. – Inga DRUȚĂ). Chișinău: Cartier, 2023. ISBN 978-9975-86-727-6. 124 p. Grupul de lucru a identificat surse autentice referitoare la terminologia de branding în limbile română, engleză, franceză și rusă (studii de specialitate, dicționare, glosare, baze de date), inclusiv baza de date terminologice europeană IATE. După cercetarea surselor selectate și stabilirea inventarului de termeni în limba română, membrii grupului de lucru au echivalat 1200 de concepte incluse în lucrarea colectivă Dicționar poliglot de branding în limbile engleză, franceză și română. S-au stabilit relațiile de sinonimie/antonimie/hiperonimie, făcându-se trimiterile corespunzătoare în text.
Olesea GÎRLEA. Reprezentări diurne și nocturne ale imaginarului literar. Chișinău: [S.n.], 2023. 285 p. „Nimic nu este ceea ce pare, la o lectură mai atentă a operelor literare, descoperim că pe lângă reprezentările obișnuite (la care au acces toți oamenii), există un imaginar ficțional care amplifică percepția noastră asupra lumii exterioare și care conține posibilități de combinare și schematizare. Constelațiile de imagini și simboluri, reprezentările lor în diferite culturi îl determină pe Gilbert Durand să structureze imaginarul în două regimuri distincte diurn și nocturn, care va constitui un punct de reper pentru studiul de față” (Olesea Gîrlea).
Imagine. Imaginar. Reprezentare. Coordonator: Nina Corcinschi. Chișinău: Cartier, 2024. 383 p. ISBN: 978-9975-86-737-5 „Trăim într-o civilizație a imaginii, într-un Ev Media, cum ingenios a formulat un gânditor contemporan. Am ieșit din Galaxia Gutenberg și am intrat în Galaxia Zuckerberg. E o evidență. Coordonați de Nina Corcinschi, autorii din cartea de față au început să chestioneze evidența – și să examineze metodic dacă acestei modificări radicale în regimul imaginii îi corespunde o modificare radicală în regimul imaginarului. De la imaginarul sacru la cel politic, de la cel erotic la cel zoomorf, atenția lor cartografiază zone ample din noua ordine imaginară a lumii. O fac venind mai ales dinspre literatură și dinspre arte, fiindcă aceasta e formația lor. Iar ce reușesc e să demonstreze că, deși ceea ce se numește humanities pare să fi pierdut centralitatea în discursul științific de azi, artele încă sunt unul dintre modurile esențiale de înțelegere a lumii – tocmai fiindcă, atât de dependente de imagine cum sunt, ele răspund cu o adecvare extraordinară naturii imaginale a acestei Galaxii Zuckerberg.” (Radu Vancu)
Dicționarul frazeologic motivațional cu imagini și contexte. Chișinău, Bons Offices, 2023, 276 p. ISBN978-5-36241-018-6. Așa cum menționează în Cuvânt-înainte, Dicționar Frazeologic motivațional cu ilustrații și contexte, elaborat de către doamna doctor habilitat Savin Angela, se adresează „specialiștilor filologi, studenților de la facultățile de Litere, Limbi moderne, Istorie, Culturologie, liceenilor și gimnaziștilor, vorbitorilor alolingvi, celor care studiază limba română ca limbă străină, dar și publicului larg care manifestă interes pentru problemele de frazeologie, semasiologie, motivologie, servind și în calitate de suport didactic pentru diverse discipline socio-umane”. Lucrarea explică motivația frazeologismelor, a locuțiunilor, a paremiilor selectate cu meticulozitate de autoare, originea acestora. Complexitatea și diversitatea materialului frazeologic prezentat în dicționar – plasarea într-un context beletristic sau publicistic, selectat cu atenție de către autoare, precum și reprezentarea artistică, printr-o ilustrație sau imagine simbol – demonstrează accesibilitatea și ținuta poligrafică impecabilă a lucrării.
CARUNTU-CARAMAN, Livia. Dicționar de englezisme recente. Chișinău: Taicom, 222 p. ISBN 978-9975-58-2 94-0. Dicționarul de englezisme recente cu elemente de ortografie, morfologie, fonetică, etimologie și semantică conține un inventar important de inovații lexicale de origine engleză, atestate frecvent în presa scrisă (publicații periodice tipărite și electronice) și audiovizuală, în opere științifice, în mediul online, pe inscripții stradale, dar și în vorbirea cotidiană. Lucrarea cuprinde peste 1750 de cuvinte-titlu însoțite de o succintă analiză a axei structural-semantice a fiecăruia.
Literatura română din Basarabia: fracturi și reîntemeieri. Coordonator: Constantin Dram; consultanți științifici: Andrei Țurcanu și Constantin Ivanov. Iași: Editura Universității ”Alexandru Ion Cuza”, 2023. 252 p. ISBN 978-606-714-817-6 „Considerăm că acest volum reprezintă o contribuție necesară și de certă valoare științifică, având rolul de a favoriza o mai bună și mai dreaptă re-cunoaștere a operelor literare din Basarabia și a muncii de cercetare în domeniu; totodată, pornind de la astfel de proiecte, se poate ajunge la o operă critică de anvergură, care să prezinte un tablou convingător a ceea ce a însemnat și înseamnă literatura de peste Prut, în contextele cunoscute”. (Constantin Dram)
Folclorul obiceiurilor de familie. Studiu introductiv, selecție, îngrijirea textelor, note, comentarii, glosar, bibliografie, instantanee etnografice: Mariana Cocieru. Chișinău: Polisalm, 2024. 560 p. ISBN 978-9975-3650-0-0 „Ceremonialurile de trecere, grație naturii lor perene, cât și caracterului multifuncțional, reprezintă zona cea mai productivă a folclorului. Studiile efectuate de cercetători demonstrează că forța tradiției este mai pronunțată în cazul ritualurilor legate de viața de familie decât al obiceiurilor în general, deoarece și manifestarea lor într-un mediu restrâns implică un comportament cutumiar sporit. Investigațiile actuale consemnează o serie de transformări pe care le-au suferit obiceiurile de familie sub influența noilor contexte istorice, sociale și economice. În urma analizării materialului furnizat de performerii de folclor, observăm că cel mai bine păstrat în habitatul tradițional rămâne a fi ritualul funebru, întrucât cuprinde elemente foarte importante pentru studiu: spiritualitate, conținut psihologic, comportament uman, mentalitate arhetipală, credințe și superstiții privind moartea și imaginea «dalbul de pribeag», practici magice și reprezentări cutumiare. Procesele continue de transformare și reactualizare a patrimoniului cultural imaterial cer imperios revizuirea și reconsiderarea elementelor de cultură tradițională și, desigur, documentarea științifică prin noi colecții de materiale etnofolclorice, care să corespundă complexității și caracterului sincretic al fenomenelor tradiționale, pentru a contribui la patrimonializarea și asigurarea viabilității tezaurului etnofolcloric românesc.” (Mariana COCIERU) 
Orașele și satele din Republica Moldova. Ghid toponimic, geografic și istoric, vol. I, A-L. Chișinău: Editura Cartier, 179 p. Cele mai vechi localități basarabene sunt locuri de sălășluire a străbunilor, sunt vetre de viață umană pe parcurs de secole și milenii. Istoria neamului și a ținutului nostru se compune și din micile istorii ale constelației de așezări rurale și urbane. Pe teritoriul multora dintre așezările din această regiune au fost descoperite vestigii agriologice ce datează epoci preistorice.
Poezia românească modernistă. Selecție și prefață: Alexandru Burlacu. Chișinău: Știința, 2023. 256 p. ISBN 978-9975-85-407-8 Modernismul poetic românesc cuprinde o întreagă istorie literară, de la Alexandru Macedonski la Șerban Foarță. De fapt, cu simbolismul, primul curent postmodernist, începe istoria poeziei. Începe succesivitatea paradigmelor, a modelelor, care au fascinat, au provocat și au șocat gustul public, mai ales pe parcursul secolului XX. Dicționarele de estetică și teorie literară, precizează antologatorul volumului, dr. Alexandru Burlacu, definesc modernismul ca un ansamblu de mișcări artistice care s-a conturat în ultimele două decenii ale secolului XIX, când artiștii s-au revoltat împotriva tradițiilor academice și istorice impuse și considerate standard ale secolelor anterioare. Moderniștii au crezut că prin refuzarea tradiției ar fi putut descoperi noi și radicale feluri de a crea un „altfel de artă”. Curentele moderniste au fost prezente în mod diferit pe teren românesc. S-a impus simbolismul (Macedonski, Bacovia, Minulescu, Petică, Anghel ș.a.); expresionismul (Blaga), ermetismul (Barbu), modernismul sintetic, polivalent (Arghezi), suprarealismul (Gellu Naum, Gherasim Luca, Voronca), onirismul (Dimov, Brumaru), un neomodernism (sintetic și el) din postbelic: Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Ivănescu ș.a., toate aceste formule convergând spre ideea de poezie pură. Basarabenii s-au integrat și subsumat acestor tendințe înnoitoare în două faze: una din interbelic (Paul Mihnea, N. Costenco, Magda Isanos, Al. Robot, G. Meniuc), alta în postbelic, de rând cu neomoderniștii români (G. Vieru, A. Busuioc, L. Damian, I Vatamanu). Volumul propune o selecție din poemele exponențiale ale modernismului românesc, însoțite de o prefață riguros construită a lui Alexandru Burlacu, doctor habilitat în filologie, plus un minim aparat de concepte operaționale. Cartea este adresată tineretului studios, profesorilor și tuturor iubitorilor de poezie modernă.
Obiceiurile și folclorul sărbătorilor de primăvară, vară, toamnă. Studiu introductiv, selecție, îngrijirea textelor, surse bibliografice, indici și note: Dorina Dragnea. Chișinău: Polisalm, 2023. 245 p. ISBN: 978-9975-3630-8-2 „Documentele etnologice și folclorice inserate în această antologie oferă cititorului o retrospectivă diacronică, sincronică și spațială asupra sărbătorilor specifice perioadei cuprinse între primăvară, vară și toamnă în mediul rural din Basarabia (în cadrul Regatului României, 1918-1940, 1941-1944), Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (parte componentă a Uniunii Sovietice, 1940-1991), și Republica Moldova (după 1991 – prezent). Cartea valorifică fondul Arhivei de Folclor al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” de la Chișinău și completează publicațiile colecției Tezaurul folcloric al românilor din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, inițiată de folcloristul Nicolae Băieșu. Fondul cărții, constituit din note și schițe grafice de teren, narațiuni etnofolclorice, răspunsuri la chestionare etnografice, texte folclorice, secvențe din interviuri etnografice, material fotografic reconstituie o istorie etnografică, reflectă adoptări și reașezări de modele culturale și sociale specifice perindării regimurilor politice și perioadelor de criză. Corpusul de texte oglindește manifestarea folclorică a ortodoxiei locale, ce îndeamnă să privim comparativ și reflexiv trecutul și prezentul comunității, pentru a înțelege atitudini, a explica comportamente, a contesta idei în cadre sociale, politice, economice, ideologice și culturale mereu în schimbare”. (Dorina DRAGNEA)
Sandipa. Un vechi manuscris românesc. Studiu filologic, studiu lingvistic, text și facsimile. Prefață de Gh. Chivu, Chișinău: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2023, 324 p. ISBN 978-5-88554-240-1. Lucrarea este consacrată studierii și editării uneia din variantele romanului popular de origine indiană, intrat în literatura românească sub denumire prescurtată Sindipa. E vorba de o versiune puțin cunoscută în literatura de specialitate, și anume ms. rom. 824, intitulat Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat, copiat la 1798 în partea de nord a Moldovei istorice, iar astăzi păstrat la Biblioteca Rusă de Stat din Moscova. Scopul lucrării este de a evidenția trăsăturile proprii limbii române din ultimul sfert al secolului al XVIII-lea pe baza originalului moscovit, de a face critica şi transcrierea textului. Ediția critică de tip academic este precedată de două studii ample: Studiu filologic, în care sunt examinate problemele referitoare la descrierea manuscrisului, datarea, opinii asupra manuscrisului, localizarea manuscrisului şi chestiuni de filiaţie, și Studiu lingvistic, în care sunt cercetate fenomenele de limbă ale textului la nivel grafic, fonetic, gramatical, lexical şi al formării cuvintelor.
Felicia CENUȘĂ. Reprezentări ale migrației în literatura română din Basarabia. Chișinău: [S.n.], 2023. 124 p. ISBN 978-9975-47-252-4 „Studiul de față este o radiografie a literaturii române din Basarabia ce-și propune să evidențieze reprezentări ale legăturilor sociale, ale rupturilor și fracturilor din societate dezlănțuite în secolul al XX-lea în acest spațiu, abordând un subiect de actualitate, cel la migrației, fenomen specific societăților așa-zis marginale și celor totalitare, la care se raportează și cea basarabeană, subiect cu un impact major asupra evoluției tematice a literaturii născute în interiorul unor astfel de societăți”. (Felicia Cenușă)
BĂRBUȚĂ. Ion, CONSTANTINOVICI, Elena, COSMESCU, Alexandru, SÎMBOTEANU, Tatiana. Enunțul între gramatică și discurs. Chișinău: Epigraf, 2023, 232 p. ISBN 978-9975-60-522-9. Lucrarea are ca obiect de cercetare, în principal, enunțul în limba română, care este descris atât din perspectiva organizării semantico-sintactice, cât și sub aspectul comportamentului lui discursiv. Capitolul întâi al lucrării este consacrat examinării enunțului din punctul de vedere al structurii lui interne. Scopul urmărit aici este de a identifica cele mai generale principii care guvernează combinarea unităților lexicale în unități comunicative. În capitolul doi sunt abordate o serie de probleme legate de producerea și de funcționarea enunțului în calitatea sa de unitate comunicativă generată în cadrul actului de comunicare. Un alt capitol al lucrării conține o descriere amplă a actelor de vorbire din limba română. Ultimul capitol abordează, din perspectiva unei pragmatici fenomenologice, fenomenele textului și discursului. Cu instrumentele fenomenologiei, analizei discursului și pragmaticii, au fost identificate bazele experiențiale ale indicilor textualității și formele în care se manifestă aceștia. Pornind de la observațiile fenomenologic-pragmatice cu privire la textualitate, a fost propusă o formă de clasificare a textelor, având drept criteriu raportarea locutorului la caracterul actual sau inactual al stării de lucruri pe care o prezintă destinatarului.
ONOFRAȘ, Maria. Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibliografic (2014-2022). Chișinău: Pro Libra, 2023, 208 p. ISBN 978-9975-3591-7-7. Lucrarea Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibliografic (2014-2022) are ca scop înregistrarea, sistematizarea și valorificarea publicațiilor din domeniul lingvisticii din perioada dată. Indicele bibliografic cuprinde descrierile bibliografice ale materialelor publicate, semnate de autori de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, profesori de la Universitățile din Țară etc.
Alexandru BURLACU. Proba esteticului. Neomoderniștii basarabeni. Iași: Junimea, 2023. 260 p. ISBN 978-973-37-2603-6 „Despărțirea de trecut se produce la început într-un mod radical și violent. Interpretările criticii autohtone sunt reductibile la opoziția care domină reprezentările criticii de astăzi asupra interbelicului și asupra epocii anterioare – între modernism și tradiționalism; opoziție ea însăși întărită în chip exagerat, rigidizată și absolutizată” (Alexandru Burlacu).
Dumitru APETRI. Mari clasici ai literaturii române. Vocația universalității. Chișinău: Pro Libra, 2023. 166 p. ISBN 978-5-88554-280-7 „Elaborarea acestui studiu e determinată de convingerea autorului că literele românești ocupă un loc important în cadrul tezaurului literar universal și că marii clasici români au vocația universalității, care se materializează tot mai evident în fapte concrete. În prim-planul exegezei se află fenomenul Mihai Eminescu, personalitate cu cea mai activă audiență pe mapamond dintre români. Opera lui, fiind tradusă în 85 de limbi ale lumii, e o dovadă certă în acest sens. Luceafărul poeziei românești este urmat de Ion Creangă, cel mai de seamă prozator al nostru. Prezența acestora în prestigiosul areal universal e demonstrată, cu preponderență, în baza unor secvențe aforistice” (Dumitru Apetri).

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction