Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Operă și text în teoria literară modernă. Chișinău: Pro Libra, 2022, 303 p. ISBN 978-9975-3518-7-4. 801.7. Autor: Ion PLĂMĂDEALĂ Monografia analizează, prin examen critic, istoric și comparat și dintr-o perspectivă interdisciplinară, cele mai semnificative dimensiuni și sensuri ale conceptelor fundamentale de operă și text în contextul cotiturii lingvistice și interpretative a studiilor literare în epoca (post)modernă. În prima parte a lucrării sunt cercetate aspectele ontologice și fenomenologice ale conceptelor-cheie, inclusiv la nivel socioinstituțional, dintr-o perspectivă predominant lingvistică și semiotică. Respectiv, textul și opera sunt abordate în planul structurilor lingvistice, semiotice, stilistico-retorice și funcționale care delimitează textul ca unitate fundamentală a comunicării și obiect primar al științelor socioumane. Partea a doua abordează chestiunea literarității ca însușire ce conferă textelor verbale statut de operă cu efect estetic. Autorul efectuează un demers interdisciplinar pornind din orizontul metodologic al sociosemioticii și integrând atât factorii propriu-ziși textuali și poetici, cât și pe cei funcționali și contextuali, din perspectiva semantică și funcțională, a pragmaticii literare și teoriei actelor de vorbire. O atenție specială se acordă interpretărilor hermeneutice și deconstrucției lui J. Derrida, reprezentativă pentru textualism, poststructuralism și care fundează o hermeneutică radicală și o etică specifică a literaturii. Pornind de la dialogul dintre H.G. Gadamer și J. Derrida, precum și de la principiile dialogismului elaborate de M. Bahtin, este susținută ideea unei teorii literare dialogice și interdiscursive care să tindă spre o sinteză ambivalentă și nedialectică a termenilor literari, la frontierele unor diverse discipline, metode și concepții, atentă deopotrivă la parametrii semiozei textuale, ai semnificantului, și la diseminarea și contextualizările discursive ale sensului, una care să reflecteze continuu la propriile premise teoretice pentru a evita reificările ideologice și capcanele gândirii monologice.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction