Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

În vorbirea cotidiană, unele cuvinte se deformează sub influenţa mai multor cauze. Fenomenul se produce și pe calea reducerii unor grupuri consonantice care implică un efort special pentru rostirea lor: bacno¬tă (cor. bancnotă), contigent (cor. contingent), copetent (cor. competent), delicvent (cor. delincvent), idemnizaţie (cor. indemnizaţie), idignat (cor. indignat), promt (cor. prompt), somtuos (cor. somptuos), recesământ (cor. recensământ), frustat (cor. frustrat), frustant (cor. frustrant). Această greșeală poate fi cauzată și de necunoașterea formelor străi¬ne din care provin cele românești. În alte cazuri, consoana se pronunţă de două ori prin anticipare sau propagare: dinstincţie (cor. distincție), consinderente (cor. considerente), intransingent (cor. intransigent), indentic (cor. identic), indentitate (cor. identitate), intinerar (cor. itinerar), minting (cor. miting). În registrul familiar, sunt frecvente rostirile de felul lui escursie, espediţie, esclusiv, espoziţie etc. Concomitent, din teama de a nu reduce grupurile consonantice csc, csp, cscl, cstr și prin analogie cu numeroase neologisme care încep cu prefixul de origine latină ex-, apar și forme ca excroc, excalada, excapadă (cor. escroc, escalada, escapadă). Este frecventă și rostirea pretenţioasă recetă a substantivului reţetă (< ngr. retsetta, germ. Rezept, fr. recette). Abaterile de acest fel sunt generate de grija excesivă pentru corectitu¬dine, de efortul vorbitorilor de a se conforma normelor limbii literare. Flora Șuteu, în lucrarea Dificultăţile ortografiei limbii române, susţine că paralel cu fonetismele datorate coarticulării, cunoașterii insuficiente a formei cuvântului etc., există și categoria greșelilor voite. Credem că for¬mele hipercorecte ecsamen, ecsact, ecsistă, ecsecută, ecsecutiv, ecsemplu, pseudoecsil, ecsotic, cu grupul gz marcat prin x nesonorizat, care capătă o circulaţie tot mai largă, se înscriu în categoria discutată. Menţionăm aici și pronunţările afectat străine coafior, coafiură, futbol, postiură, reporteur, care denotă snobismul unor vorbitori. Alterarea fonetică a cuvintelor se datorează și receptării/reproducerii aproximative a acestora: fiziabilitate (cor. fezabilitate), tirbișon, tirbușor, tirburșor (cor. tirbușon). Din seria de¬formărilor accidentale cităm și contraversă (cor. controversă), mixter (din mixer și mixt), algaritm, olgaritm (cor. algoritm), baicota (cor. boicota). Termenii se deformează și din cauza unor influenţe străine. Sem¬nalăm pronunţările pseudogermane curente în spaţiul românesc șprei, ștandard, șpicher, ștres ș.a. (cor. spray, standard, spicher, stres), precum și câteva forme alterate (în Republica Moldova) de influenţa limbii ruse: alcogol (cor. alcool), biujet (cor. buget), dispanser (cor. dispensar), hame¬leon (cor. cameleon), investor (cor. investitor; aici poate fi invocată și in¬fluenţa engleză), reporteur (cor. repórter), sensaţie (cor. senzație), standárt (cor. stándard) ș.a.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction